зареждане... loading...

Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност се отнася до вашите личните данни, които „ВЪЗДУХАРИ“ ООД събира с цел да ви предостави услуги съгласно предмета си на дейност.

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез Интернет сайтовете ни www.vazduharia.com, www.vazduharia.org, www.sky-camp.com  (“Сайтове”) както и чрез форми на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Чрез тази Политика за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашите сайтове и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до Администратора ни по защита на личните данни. Защитата на личните данни и опазването на личната информация е приоритет за „ВЪЗДУХАРИ“ ООД. Поради това обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, а именно: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД), Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

„ВЪЗДУХАРИ“ ООД, ЕИК 205491936 е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Сопот, П.К. 4330, бул. Иван Вазов, № 48, вх. Б, ап. 4. тел.08899982571; е-mail: vazduharia@sky-camp.com, Уебсайт: www.vazduharia.com, www.vazduharia.org. 

Можете да се свържете с нас на горепосочените адрес, телефони и електронна поща.

ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

„ВЪЗДУХАРИ“ ООД обработва следните видове лични данни:

– две имена;

– телефонен номер;

– електронна поща;

– банкова сметка, в случаите, когато извършваме транзакции по банков път. 

III. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

– информация, която трябва да предоставите, когато резервирате услуга, закупите билет или ваучер за услуга на нашите „Сайтове“, включително вашите: име, имейл адрес, телефонен номер;

– информация, която предоставяте, за да използвате абонамента си за имейл известия и / или бюлетини, включително и вашия имейл адрес;

– информация, съдържаща се или свързана с всяка комуникация, която можете да изпратите или да изпратите чрез нашите „Сайтове“, използвайки нашите формуляри за контакт, включително комуникационното съдържание и метаданните, които се използват заедно с комуникацията;

– всякаква друга лична информация, която решите да ни предоставите.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

–  за администрация на нашите „Сайтове“;

– за да използвате предоставените услуги на нашите „Сайтове“;

– за изпращане до вас на извлечения, фактури и напомняния за плащания и събирате плащания;

– за изпращане на нетърговски комуникации;

– за изпращане на известия по имейл, които специално сте поискали;

– за изпращане на нашия имейл бюлетин, ако сте го поискали;

– за изпращане на маркетингови комуникации, свързани с нашите услуги или с услугите на внимателно подбрани трети страни, които бихте сметнали интересни за вас, чрез имейл или с подобна технология;

– за обработка на запитвания и оплаквания, които могат да бъдат свързани с нашите „Сайтове“;

– за защитата на нашите „Сайтове“ и предотвратяването на измами;

Всички наши финансови транзакции се обработват от нашия доставчик на платежни услуги PaySera. Можете да прегледате политиката за поверителност на доставчика на плащания на адрес https://www.paysera.com/v2/en/legal/privacy-policy. 

Ще споделим информация с нашия доставчик на платежни услуги, в каквато степен те ще използват за целите на обработката на плащания, които правите на нашите „Сайотове“, като възстановяване на плащания и обработване на оплаквания и запитвания, свързани с плащания и възстановяването на суми.

БИСКВИТКИ

„ВЪЗДУХАРИ“ ООД използва функционални, аналитични и проследяващи бисквитки. „Бисквитка“ е файл, съдържащ и идентификатор, низ от букви и числени, че се използва от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. Идентификаторът, който се използва за сървъра, е браузърът да поиска страница от сървъра. „ВЪЗДУХАРИ“ ООД използва бисквитки за събиране на данни като IP адрес, посещения на страници, кликвания и други данни, предоставени от вашия уеб браузър, за да се използват за статистически цели и за оптимизиране на нашия уебсайт. Освен това използва и Гугъл Аналитикс. Моля, прочетете под секцията Гугъл Аналитикс за допълнителна информация. За повече информация относно бисквитките, моля, прочетете нашата Политика за бисквитки.

Вградено съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по абсолютно същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт. Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване на трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате акаунт и сте влезли в този уебсайт.

Анализ

Автоматизираните технологии от Google, Bing и Facebook / Instagram Analytics могат да проследяват поведението на сайта за оптимизиране на нашите „Сайтове“ (Оформление, SEO, Услуги и т.н.). Тези данни може да са вашият IP адрес, уеб браузър, оборудване като компютър / таблет / телефон, приставки, часова зона, страници, посетени и др. Можете да прочетете повече за това проследяване в линковете по-долу:

Декларация за поверителност на Google Analytics

Политика за поверителност на Bing Analytics

Декларация за поверителност на Facebook Analytics

Декларация за поверителност на Instagram Analytics

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

„ВЪЗДУХАРИ“ ООД не предоставя услуги на лица под 18-годишна възраст. В случай, че „ВЪЗДУХАРИ“ ООД получи информация, че е събрал лични данни от лице под 18-годишна възраст, то същите незабавно се изтриват, освен ако закон не задължава „ВЪЗДУХАРИ“ ООД да съхраняваме такива данни. Моля, свържете се снас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години, на следните контакти:

тел. 08899982571;

е-mail: vazduharia@sky-camp.com

VII. МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

„ВЪЗДУХАРИ“ ООД обработва само данни, които са предоставени от нашите клиенти доброволно. Това означава, че всеки клиенти носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като „ВЪЗДУХАРИ“ ООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните имейл адресите, предоставени ни от клиент. Всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави умишлено неверни данни.

VIII. КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство (“ЕИП”) при спазване на националното и европейско законодателство и поспециално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ

„ВЪЗДУХАРИ“ ООД не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.

Предаването на Вашите данни на други обработващи лични данни се извършва само с цел предоставяне на избраната от Вас услуга/доставка, за маркетингови кампании, целящи повишаване качеството на предоставяните Ви стоки, с цел изпълнение на законови задължения на FAST MENU, а именно:

– Компании за техничсеко анализиране на услугата;

– Банките финансовите институции, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

– Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правни, счетоводни,одиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.;

– Държавни административни органи – НАП и др., когато е приложимо в предвидени от закон случаи.

X.СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

След изпълнението на конкретна услуга или след даването на Вашето съгласие, Вашите лични данни се съхраняват в следните срокове:

– 10 г. за счетоводни документи, считано от началото на годината, следваща годината , в която е издаден счетоводния документ – две имена, ЕГН, адрес.

– 5 години от изпълнение на конкретна услуга, с оглед проследяване на изпълнението на всяка услуга и обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации и съдебни претенции – две имена, телефонен номер, ел.поща.

Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това, съгласно вътрешните документи на „ВЪЗДУХАРИ“ ООД.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

„ВЪЗДУХАРИ“ ООД е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от Регламент 2016/679. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин.

XII. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.

Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от „ВЪЗДУХАРИ“ ООД по всяко време, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно:

a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на Р.България;

в) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или

г) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничение

Имате право да поискате „ВЪЗДУХАРИ“ ООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от Регламент 2016/679,в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

Право на преносимост:

Когато „ВЪЗДУХАРИ“ ООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на„ВЪЗДУХАРИ“ ООД. Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

XIII.УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което винаги можете да се свържете с нас на следните контакти:

тел. 08899982571;

е-mail: vazduharia@sky-camp.com

Вашите искания следва да отправите в писмен вид в свободен текст до АДМИНИСТРАТОРА или да използвате нашия образец на заявление по чл. 15-22 от Регламент 2016/679. Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, поспециално поради своята повторяемост, можем:

да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

XIV. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни само за тези цели и този вид лични данни, необходими за постигането на конкретните цели, които обработваме, подробно описани в раздел III и IV от настоящата политика, както и в Политиката за бисквитки. В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка, то можете да подадете писмено такова на посочения по-горе мейл или да последвате активната връзка, където да попълните нашия образец за оттегляне на съгласие или виж Политика за бисквитки.

XV.СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти:

тел. 08899982571;

е-mail: vazduharia@sky-camp.com

Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на България – Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.